Acatistul Sfântului Ierarh Antim*

img0034

Preotul, după ce îşi pune epitrahilul şi felonul, deschide dvera şi dă obişnuita binecuvântare din faţa Sfintei Mese, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pu­rurea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Dacă nu este preot de faţă, în locul binecuvântării de mai sus, diaconul, monahul sau mireanul, va rosti:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dum­nezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Apoi se rostesc rugăciunile începătoare:

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pre­tutindeni eşti şi toate le plineşti, Vis­tierul bună­tăţilor şi Dătăto­rule de viaţă, vino şi Te sălăşlu­ieşte întru noi şi ne cură­ţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milu­ieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfân­tului Duh. Și acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, cură­ţeşte păca­tele noastre. Stăpâne, iartă fără­delegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă ne­pu­tinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluieşte (de trei ori), Slavă…, și acum…

Tatăl nostru Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împă­răţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

Dacă este preot de faţă, zice:

Că a Ta este Împărăţia, şi pu­terea, şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Dacă nu va fi preot de faţă, diaconul, monahul sau mireanul, va rosti:

Pentru rugăciunile Sfin­ţilor Pă­rin­ţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dum­nezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic troparele de umilinţă:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, mi­lu­ieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, pă­cătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă…,

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără­de­le­gile noastre, ci caută şi acum, ca un Milostiv, şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dum­nezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi – lucrul mâinilor Tale, şi nu­mele Tău chemăm.

Și acum…, al Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dum­nezeu, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

SIMBOLUL CREDINȚEI

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atot­ţiitorul, Făcătorul ce­rului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai îna­inte de toţi vecii. Lumină din Lu­mină, Dumnezeu adevărat din Dum­nezeu ade­vă­rat, născut, nu făcut; Cel de o fiin­ţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oa­menii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ce­ruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pă­timit şi S-a în­gro­pat;

Și a înviat a treia zi, după Scrip­turi;

Și S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Ta­tălui;

Și iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl pur­cede, Cel ce, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, este închinat şi slăvit, Care a grăit prin proroci.

Întru una, sfân­tă, sobornicească şi apostolească Bi­se­rică.

Mărtu­ri­sesc un botez spre ier­­ta­rea pă­catelor.

Aştept învierea mor­­ţilor.

Și viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne miluieşte (de 12 ori) Slavă…, Şi acum…

Veniţi să ne închi­năm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, as­cultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că ni­meni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veac. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită în­lăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâi­nilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu  însetat de Tine ca un pământ fără de apă. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi în­toarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineaţa mila Ta că la Tine mi-e nădej­dea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă po­vă­ţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dă­ru­ieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă…, Şi acum…

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule! (de 3 ori).

Și îndată se cântă, pe glasul al 3-lea:

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Troparul Sfântului, glasul al 3-lea:

 Sfinte Părinte Ierarhe Antim, cu vrednicie ai fost rânduit păstor şi învăţător turmei tale şi cu înţelepciune dumnezeiască ai revărsat râurile sfintelor tale cuvinte. Viaţa ai pus-o pentru păstoriţii tăi şi cununa muceniciei ai dobândit de la Hristos Dumnezeu, pe Care roagă-L, Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, să dăruiască pace şi mare milă celor ce săvârşesc sfântă pomenirea ta (de două ori).

Slavă…, Și acum…, al Născătoarei-Învierii, acelaşi glas:

 Pe tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară. Căci, cu trupul cel luat din tine, Fiul tău şi Dumnezeul nostru, prin Cruce primind pa-timă, ne-a mântuit pe noi din stricăciune, ca un iubitor de oameni.

Apoi: Doamne, miluieşte (de trei ori). Slavă…, Și acum…

Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi, după mulţimea în­durărilor Tale, şterge fără­de­legea mea. Spală-mă întru totul de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pu­rurea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că, iată, întru fărădelegi m-am zămislit, şi în păcate m-a născut maica mea. Că, iată, adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele sme­rite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şter­ge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dum­nezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile-de-tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună­voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, pri­nosul şi arderile-de-tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Condacele şi Icoasele

Condacul 1

Ţie, Sfinte Părinte Ierarhe Antim, ca unui ales păstor duhovnicesc al Ţării Româneşti, mare apărător al tuturor celor săraci, luminător al credincioşilor şi următor al Pătimirilor Domnului, îţi aducem din inimă aceste smerite laude, cu dragoste cântând: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Icosul 1

Toţi credincioşii dreptmăritori, cunoscându-te ca pe un păstor neînfricat şi bun chivernisitor al dumnezeieştilor Taine, cu smerită evlavie te laudă aşa:

Bucură-te, că numele Sfântului Apostol Andrei mai înainte de călugărie l-ai purtat!

Bucură-te, că toţi cei oropsiţi şi părăsiţi, la tine adăpost au aflat!

Bucură-te, că în scaun de mitropolit de un alt Sfânt Mucenic ai fost numit!

Bucură-te, că în grele încercări ai rămas neclintit!

Bucură-te, că la înscăunarea ta în limba română ai predicat!

Bucură-te, că pe toţi cei îndureraţi şi suferinzi i-ai ajutat!

Bucură-te, că tu însuţi, izbăvit, pe cei robiţi de patimi i-ai miluit!

Bucură-te, că porunca Mântuitorului de a iubi toate neamurile o ai împlinit!

Bucură-te, că pe potrivnicii faptelor bune întotdeauna i-ai ruşinat!

Bucură-te, că pe cei lacomi de bogăţii lumeşti i-ai mustrat!

Bucură-te, că, prin smerenie, pe cele de sus le-ai dobândit!

Bucură-te, că toţi talanţii duhovniceşti cu înţelepciune i-ai înmulţit!

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 2

Ca un diamant duhovnicesc în grădina Ortodoxiei româneşti ai răsărit, iar acum ai adus rod în Biserica biruitoare a Dumnezeului Celui în Treime închinat, Căruia, împreună cu toţi Sfinţii, Îi cânţi: Aliluia!

Icosul 2

Dreapta credinţă prin Sfântul Botez ai primit-o, ajungând pentru Biserica lui Hristos stâlp neclintit al mărturisirii, pentru care noi toţi îţi cântăm:

Bucură-te, cel ales de Dumnezeu şi cu daruri împodobit!

Bucură-te, că prin harul lui Hristos mintea ţi-ai sfinţit!

Bucură-te, că prin tine Mântuitorul în multe graiuri a vorbit!

Bucură-te, că prin tine în multe mănăstiri darul scrisului a strălucit!

Bucură-te, că şi pământul ţării noastre cu gândul tău curat l-ai făcut a rodi!

Bucură-te, că dreptei credinţe cu multă râvnă ai dorit a sluji!

Bucură-te, că învăţăturile eretice nu le-ai primit!

Bucură-te, că toate cursele şi ispitele demonilor cu puterea Crucii le-ai biruit!

Bucură-te, că împotriva obiceiurilor păgâneşti neobosit ai luptat!

Bucură-te, că iscusit pescar de oameni, întru smerenia ascultării, te-ai arătat!

Bucură-te, că pământul tău natal, Georgia, Sfânta Evanghelie tipărită de ucenicii tăi români a primit!

Bucură-te, că pentru apărarea dreptei credinţe mult ai pătimit!

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 3

Viaţa ta cu totul îmbunătăţită, Sfinte Ierarhe şi Mucenice Antim, mult a strălucit, până departe vestindu-se; de aceea, te rugăm: Primeşte de la noi această puţină rugăciune, ducând-o la Tronul lui Dumnezeu, unde ai fost primit, cântând: Aliluia!

Icosul 3

Sfântul Mucenic Constantin Vodă Brâncoveanu, în Ţara Românească te-a chemat, iar poporul, simţind harul tău, îndată te-a urmat, pentru care şi noi îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, minte prealuminată şi cu totul curăţită de patimile omeneşti!

Bucură-te, împreună slujitor cu cetele îngereşti!

Bucură-te, vrednicule împlinitor al sfintelor nevoinţe!

Bucură-te, suflet pecetluit cu aurul curat al dreptei credinţe!

Bucură-te, că inima ta a devenit comoară de daruri duhovniceşti!

Bucură-te, minte pătrunzătoare a tainelor cereşti!

Bucură-te, că Sfintele Scripturi toată viaţa le-ai cercetat!

Bucură-te, că de dumnezeieşti descoperiri adeseori te-ai bucurat!

Bucură-te, că prin tainica şi nebiruita putere a rugăciunii, multe suflete ai mântuit!

Bucură-te, podoabă aleasă, plină de mireasma Duhului, cea de negrăit!

Bucură-te, că în Dumnezeu nădăjduind, orice necazuri şi primejdii ai răbdat!

Bucură-te, că în toate încercările Hristos pavăză ţi S-a arătat!

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 4

Deprins fiind tu încă din tânără vârstă cu greutăţile vieţii în robie, mai apoi ai luat pe umeri Crucea nevoinţei monahale, cu asprimile şi rânduielile ei, dar te-ai întărit, rugându-te în Duh şi Adevăr, şi cântai lui Dumnezeu cu bucurie: Aliluia!

 Icosul 4

Mulţi dintre păstoriţii tăi de lumina slujirii tale s-au lăsat călăuziţi, iar clevetitorii, în sărăcia cugetării lor, au amuţit. Pentru aceasta, cu umilinţă, te rugăm, primeşte de la noi aceste cântări:

Bucură-te, păstorule mult lu­minat al turmei Domnului Hristos!

Bucură-te, că pe cei nevinovaţi din mâinile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi i-ai scos!

Bucură-te, că dezbinările şi ereziile le-ai surpat!

Bucură-te, că primejdiile şi uneltirile nu te-au înfricoşat!

Bucură-te, că mai mult decât orice, sfinţenia Adevărului ai iubit!

Bucură-te, că numai lui Dum­nezeu în Treime cu vrednicie I-ai slujit!

Bucură-te, că prin aceasta cu marii nevoitori te-ai asemănat!

Bucură-te, că pe cei potrivnici şi înrăiţi, după dreptate i-ai mustrat!

Bucură-te, că prin pilda ta înaltă ne-ai îmbărbătat pe toţi!

Bucură-te, că pe noi, cei întunecaţi cu păcatele, la lumina vieţii ne scoţi!

Bucură-te, că şi pe cei de alte credinţe cu milă i-ai cercetat!

Bucură-te, că învăţăturile greşite cu dragoste le-ai îndreptat!

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 5

Chemând lângă tine pe toţi creştinii dreptmăritori, de slujirea ta, Sfinte, aceştia s-au bucurat; iar noi, pătrunşi de sfânt fior, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Cu totul luminat ca o făclie în sfeşnic te-ai arătat, Părinte Ierarhe, pe toţi îndemnându-i la credinţa curată, pentru care şi noi cu umilinţă îţi aducem laudele acestea:

Bucură-te, că şi prin tine, Sfinte, dreapta credinţă s-a arătat!

Bucură-te, că oile cele cuvântătoare în tine au avut păstor adevărat!

Bucură-te, că şi Patriarhul Ciprian te-a recunoscut ca pe un vas ales de Dumnezeu!

Bucură-te, că rugul aprins al rugăciunilor către Hristos nu s-a stins în mănăstirea ce poartă numele tău!

Bucură-te, că toate uneltirile celui viclean le-ai biruit!

Bucură-te, că pe slujitorii Sfântului Altar la sfinţenie i-ai povăţuit!

Bucură-te, că pe cei iubitori de rugăciune curată şi neîncetată, tu îi călăuzeşti!

Bucură-te, că, pentru cei smeriţi, taine negrăite spre folos rosteşti!

Bucură-te, că toţi din izvorul cuvintelor tale s-au adăpat!

Bucură-te, că, spre rugăciunea inimii şi lucrarea lăuntrică, pe toţi i-ai îndemnat!

Bucură-te, adânc şi smerit slujitor al Sfintei Liturghii ce­reşti!

Bucură-te, că tu cu Sfinţii Îngeri împreună slujeşti!

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 6

Pe vrăjmaşii Adevărului celui descoperit de Sus, cu sfinţenia şi înţelepciunea vieţii tale i-ai înfruntat, iar domnul Ţării Româneşti, de tine fiind întărit în dreapta credinţă, cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Din dumnezeiască iconomie, la Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, cuvintele şi evlavia ta răsunet curat au aflat, când în scaunul Mitropoliei Ţării Româneşti ai fost adus, iar credincioşii cu bucurie ţi-au cântat:

Bucură-te, că tot poporul binecredincios, aflând vestea înscăunării tale, mult s-a bucurat!

Bucură-te, că pe toţi, cu sfântă şi arhierească grijă, i-ai binecuvântat!

Bucură-te, că mitropolit mult iubit de păstoriţii tăi ai rămas!

Bucură-te, că şi pe cei şovăielnici şi nepricepuţi, la credinţa ortodoxă i-ai atras!

Bucură-te, că, în cuvinte de foc, dumnezeieşte i-ai îmbărbătat!

Bucură-te, că şi învăţăturile bisericeşti în chip strălucit propovăduindu-le, neînfricat le-ai apărat!

Bucură-te, arhiereu preaînţelept, de Dumnezeu ajutat totdeauna!

Bucură-te, că glasul tău ca un sunet plăcut a răsunat întruna!

Bucură-te, că preoţii smeriţi cu adevărat te-au iubit şi ţi-au urmat!

Bucură-te, că la apărarea sfintei Ortodoxii pe toţi credincioşii i-ai chemat!

Bucură-te, că pe vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi i-ai surpat!

Bucură-te, că pe creştinii dreptmăritori şi smeriţi mult i-ai mângâiat!

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 7

Cu sfinţenie şi înţeleaptă râvnă propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, turma cea duhovnicească ai adăpat-o şi Adevărului totdeauna slujind, i-ai învăţat pe toţi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Din scaunul arhieresc fiind îndepărtat, ca oarecând Sfântul Ioan Gură de Aur, temniţă şi surghiun ai suferit, Sfinte Antim, prin uneltirile celor fără de lege. De acestea toate noi amintindu-ne, cu zdrobire de inimă neîncetat îţi cântăm:

Bucură-te, al Sfintei Treimi vas ales, cu virtuţi împodobit!

Bucură-te, că prin chinuri muceniceşti smerenie desăvârşită ai dovedit!

Bucură-te, că nedreaptă osândă ai răbdat!

Bucură-te, că mânia vrăjmaşilor ai înfruntat!

Bucură-te, că, întemniţat fiind, te aflai în rugăciune neîncetată!

Bucură-te, că, în suferinţă, îngerii Domnului te-au mângâiat îndată!

Bucură-te, că Pronia cerească prin tine s-a arătat!

Bucură-te, arhiereu de trei ori strălucit şi slujitor nebiruit al Marelui Împărat!

Bucură-te, că pe toate cele trecătoare, le-ai socotit deşertăciuni neîntemeiate!

Bucură-te, că în mâinile prigonitorilor ai fost predat din răutate!

Bucură-te, că pe drumul exilului Domnul Cel Milostiv suferinţele ţi-a scurtat!

Bucură-te, că, prin pătimirea pentru credinţă şi neamul nostru, cununa slavei în cer ai luat!

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 8

Vestea despre sfârşitul tău pământesc pe poporul cel drep­t­­credincios l-a îndurerat atunci, dar mai slăvit ocrotitor eşti acum, prin neîncetatele rugăciuni către Hristos pentru noi. Drept aceea, cinstim sfântă pătimirea ta, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Cei care au uneltit şi, vremelnic, de moartea ta s-au bucurat, osândă asupra capului lor şi-au agonisit, iar noi, smeriţii, cu bucurie îţi cântăm aşa:

Bucură-te, neînfricat şi adevărat arhiereu al Domnului Hristos!

Bucură-te, stâlp al Bisericii Ortodoxe prealuminos!

Bucură-te, că viclenia vrăjmaşilor Adevărului o ai vădit!

Bucură-te, că de sfatul cel nedrept ai fost osândit!

Bucură-te, că de uneltitorii cei răi ai fost chinuit cu cruzime!

Bucură-te, că în faţa hulitorilor de Dumnezeu ai mărturisit neclintit pe Preasfânta Treime!

Bucură-te, că pe păgâni cu rugăciunile de foc i-ai spăimântat!

Bucură-te, că toate ispitele şi batjocurile cu smerenie le-ai răbdat!

Bucură-te, că şi bolnav fiind în temniţă, prin rugăciuni te-ai întărit!

Bucură-te, că toată slava cea deşartă întru nimic o ai socotit!

Bucură-te, că, smulgându-ţi părul şi barba, nelegiuiţii te-au ucis mişeleşte!

Bucură-te, că, nevinovat fiind, după pilda Mântuitorului ai su­ferit muceniceşte!

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 9

În chinuri cumplite sfârşit mucenicesc ai luat, apoi, în grabă călăii sub apă te-au tăinuit, Sfinte Părinte Ierarhe Antim, şi astfel cunună de biruinţă ai dobândit în ceruri şi cinstire pe pământ, pentru care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Adevărul morţii tale martirice, neamul nostru cel creştinesc, duhovniceşte tâlcuindu-l, a fost călăuzit către cunoaşterea şi cinstirea lui Dumnezeu, iar pilda muceniciei tale în toată lumea propovăduindu-se, ne îndeamnă să-ţi cântăm:

Bucură-te, lauda creştinilor şi podoaba cea aleasă a arhiereilor!

Bucură-te, lumină tainică a tuturor rugătorilor!

Bucură-te, că suferinţele tale şi pe sfetnicii voievodului i-au îngrozit!

Bucură-te, că mărturia chinurilor tale adevărul muceniciei a adeverit!

Bucură-te, că noi, cei nevrednici, cu smerenie te cinstim!

Bucură-te, că toate faptele tale, izvorâte din iubire milostivă, noi le mărturisim!

Bucură-te, că, prin osteneli şi sudori, pământul Patriei noastre l-ai sfinţit!

Bucură-te, că, prin mijlocirile tale, mănăstirea ta duhovniceşte a rodit!

Bucură-te, că toate uneltirile celui rău, ridicate asupra ei, s-au surpat!

Bucură-te, că a ta Sfântă Mănăstire izvor duhovnicesc în mijlocul cetăţii s-a arătat!

Bucură-te, că prin sfintele tale rugăciuni cei necredincioşi s-au îmblânzit!

Bucură-te, că în ctitoria ta, prin ocrotirea Tuturor Sfinţilor, vitregiile vremurilor s-au biruit!

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 10

Viaţa şi faptele tale cele sfinte pe toţi creştinii duhovniceşte i-au ajutat, iar noi, Sfinte Ierarhe şi Părinte Antim, bucurându-ne de acestea, Împăratului Hristos cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Viaţa ta cea minunată, pilda slujirii tale smerite şi pătimirea ta plină de răbdare ne întăresc acum pe noi, cei aflaţi în necazuri, în ispite, în boli şi în primejdii; drept aceea, cu smerenie te rugăm, zicând unele ca acestea:

Bucură-te, preaînţelept ierarh şi părinte, cunoscător al laudelor cereşti!

Bucură-te, păstrător de comori duhovniceşti!

Bucură-te, că dumnezeiasca Scriptură, prin didahiile tale, iscusit ai tâlcuit-o!

Bucură-te, că, prin lucrarea mâinilor tale, Mănăstirea Tuturor Sfinţilor ai împodobit-o!

Bucură-te, al stâlpilor bisericii sculptor neasemuit!

Bucură-te, iconar care ai zugrăvit frumuseţea chipului omenesc îndumnezeit!

Bucură-te, iubitorule preaînţe­lept al strămoşescului nostru grai!

Bucură-te, închinător în Duh şi Adevăr şi locuitor preafericit în Rai!

Bucură-te, că, prin răbdarea ta, slove preafrumoase, în lemn şi în piatră ai încrustat!

Bucură-te, cântăreţule cu dul­ce glas şi mult ascultat!

Bucură-te, că ai lăsat ctitoriei tale Aşezământ de milostivire către cei săraci!

Bucură-te, că ai poruncit să binevestim neîncetat cuvântul lui Dumnezeu!

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 11

Învăţăturile şi cuvintele tale sfinţitoare peste veacuri strălucesc, asemenea diamantelor, Sfinte Părinte Ierarhe Antim, şi ne îndeamnă pururea să cântăm cu toţi Sfinţii: Aliluia!

Icosul 11

Toate lucrările tale în lume le-ai arătat ca izvorând, Sfinte, din dragoste fierbinte pentru Dumnezeu şi pentru aproapele, iar prin sfârşitul tău mucenicesc, turma păstorită de tine Mântuitorului Hristos ai încredinţat-o, pentru care, cu zdrobire de inimă, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, prealuminat şi ne­obosit Ierarh al Domnului Hristos!

Bucură-te, Martir cu îndrăzneală sfântă la Tronul cel luminos!

Bucură-te, că sufletele noastre de sfinţit omoforul tău le-ai atârnat!

Bucură-te, că noi cuvintele tale cu evlavie le-am păstrat!

Bucură-te, că poruncile tale cu umilinţă nespusă noi le cercetăm!

Bucură-te, că şi în rugăciuni tainice, noi jertfa ta o lăudăm!

Bucură-te, că, în necazuri şi rele pătimiri, prin rugăciunile tale primim puterea de a suferi!

Bucură-te, că, în chip tainic, rugul cel nestins al rugăciunii va dăinui!

Bucură-te, că, dacă slăbim în luptă, alergăm la tine, Sfinte!

Bucură-te, că în ceasul nedumeririlor, ne luminezi la minte!

Bucură-te, cel ce îndemni pe toţi la îndreptare!

Bucură-te, că ai ajuns la dumnezeiasca asemănare!

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 12

Pentru toate ostenelile ştiute şi neştiute, pentru nevoinţele cele de taină sau descoperite, Domnul Dumnezeu Atotţiitorul, cu mare cinste te-a preamărit şi cu darul muceniciei te-a încununat, iar acum cu toţi Sfinţii cânţi neîncetat: Aliluia!

Icosul 12

Tu, Sfinte, cu conştiinţă temătoare de Dumnezeu ai săpat adânc, cu litere de foc dumnezeiesc, în inimile noastre, numele lui Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul; iar acum, cu sufletele înfiorate de măreţia jertfei tale arhiereşti şi muceniceşti, cântăm ţie cântare duhovnicească aşa:

Bucură-te, că a ta arhierie muceniceşte şi în mare cinste ai săvârşit-o!

Bucură-te, că turma cea încredinţată ţie, către cele cereşti ai povăţuit-o!

Bucură-te, adevăratule păstor sufletesc şi al celor năpăstuiţi ajutător!

Bucură-te, că a ta luptă dreap-tă şi bună ai dat-o pildă tuturor!

Bucură-te, că Însuşi Mântuitorului Hristos următor te-ai arătat!

Bucură-te, că şi marilor ierarhi cu sfinţenia le-ai urmat!

Bucură-te, că prin viaţa ta sfântă i-ai luminat pe toţi arhiereii de după tine!

Bucură-te, că aleasă pildă de slujire sfântă şi de dragoste jertfelnică ai dat neamurilor creştine!

Bucură-te, că Biserica dreptslăvitoare de pretutindeni a fost sprijinită de a ta bunăvoinţă!

Bucură-te, că ortodocşii de limbă greacă, arabă şi georgiană îţi datorează recunoştinţă!

Bucură-te, că şi în Ardealul mult încercat, dreapta credinţă o ai apărat!

Bucură-te, că şi pe Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu curajul muceniciei l-ai învăţat!

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 13

O, Sfinte Părinte, Ierarhe şi Mucenice Antim, primeşte de la noi aceste laude şi cere Mântuitorului Hristos Cel Preamilostiv să dăruiască Bisericii Sale întărire şi neclintire în dreapta credinţă, iar nouă, nevrednicilor Săi robi, să ne dăruiască iertare de păcate şi sporire în toate faptele cele bune, ca, mântuindu-ne, împreună cu tine şi cu toţi Sfinţii, să-I cântăm: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori. Şi iarăşi Icosul 1, apoi rostim aceasta:

Rugăciune

O, Sfinte al lui Dumnezeu, Ierarhe şi Mucenice Antim, care pe pământ toate necazurile şi ispitele de la cel rău, cu darul lui Dumnezeu, le-ai biruit, roagă-te neîncetat şi pentru noi nevrednicii şi păcătoşii, ca să primim, prin rugăciunile tale, daruri duhovniceşti: puterea de a ne vedea păcatele, dezlegare de greşeli prin mărturisire curată, vreme de pocăinţă cu lacrimi, răbdarea necazurilor ce vin asupra noastră din pricina nevredniciei noastre, puterea de a ierta pe cei ce ne-au greşit, voinţă neînduplecată de a lupta cu păcatul, îndelungă răbdare în încercările trimise de Dumnezeu spre folosul nostru, rugăciune curată întru trezvia minţii, discernământ al gândurilor, deosebirea duhurilor, nefăţarnică smerenie şi, mai ales, sporire în credinţă, în nădejde şi în dragoste către Dumnezeu, către toţi semenii noştri şi către toată făptura. Cu negrăite suspinuri te rugăm: Sfinte Părinte Antim, cere-I Mântuitorului Hristos, înaintea Căruia ai aflat sfântă îndrăznire, să trimită şi asupra noastră harul Său cel curăţitor, luminător şi sfinţitor, ca, întărindu-ne în gând, în cuvânt şi în faptă, să ne ajute a sluji lui Dumnezeu şi aproapelui nostru în toată vremea, spre mântuirea sufletelor noastre, ca şi prin noi nevrednicii să fie slăvit şi închinat numele Preasfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Apoi se cântă condacul 1, în timpul căruia preotul cădește. După citirea Acatistului, rostim rugăciunea:

Cuvine-se, cu adevărat, să te fe­ricim pe tine, Născătoare de Dum­nezeu, cea pururea fericită şi prea­nevinovată şi Maica Dum­nezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slă­vită, fără de asemănare, decât serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Dacă este preot, acesta rosteşte ectenia întreită, după care face otpustul obişnuit. În lipsa preotului, după rugăciunea către Maica Domnului, zicem:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Pă­rin­ţilor noştri, Doamne Iisuse Hris­toase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin!

* Acest acatist este varianta publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pe viitor lucrarea va suferi modificări datorită noilor informații descoperite despre Sfântul Antim Ivireanul. 

 

Icoane