Biserica are nevoie de misionari mireni şi nu doar exclusiv de preoţi. Toţi credincioşii sunt chemaţi la acţiune “pentru că lui Dumnezeu împreună lucrători suntem” (I Corinteni 3, 9). Funcţia de a-i învăţa şi a-i organiza pe credincioşi, după principiile creştine, îi revine fiecărui preot în parohia în care a fost trimis. Responsabilitatea pentru alegerea colaboratorilor şi pentru rezultatele misiunii revine, de asemenea, preotului.  ...continue reading "Mirenii și misiunea"

Preotul nu este, deci, doar administratorul, şeful unei unităţi administrative, fie ea şi bisericească, ci sacerdotul, slujitorul poporului lui Dumnezeu şi iconomul Tainelor lui Dumnezeu.  Departe  de  a  fi  un  simplu  preşedinte  al  comunităţii  sau  un  mandatat  al acesteia  pentru  a  „vesti  cuvântul”,  preotul  ortodox  este  deodată  trimisul  lui Dumnezeu în misiune spre oameni şi trimisul oamenilor în faţa lui Dumnezeu. ...continue reading "Misiunea preotului în parohie"

Din nefericire, nu toate persoanele botezate care trăiesc în limitele teritoriale ale parohiei sunt credincioase practicante. Parohia este constrânsă la un trai într-o lume secularizată să devină o comunitatea creştină disidentă. În interiorul parohiei înseşi există multe dificultăţi de funcţionare şi de participare a tuturor membrilor la viaţa şi la misiunea Bisericii. În unele parohii mai persistă acea mentalitate după care parohul singur este acela care trebuie să decidă şi să îndeplinească toate funcţiile sacre. Mirenii nu sunt făcuţi conştienţi de obligaţia coresponsabilităţii şi a participării active la misiunea pastorală, ci continuă să conceapă propria prezenţă în Biserică, şi deci şi în parohie, la o ascultare pasivă. ...continue reading "Starea actuală a parohiilor"

Fiecare creştin ştie că este membrul unei parohii, dar nu fiecare ştie ce este de fapt o parohie: nu cunoaşte structura sa, componentele sale, importanţa sa pentru activitatea apostolică a fiecărui creştin, locul şi funcţia sa în interiorul Bisericii şi al societăţii civile. Însă, creştinii pot fi stimulaţi să devină mai dinamici, mai participativi, mai responsabili în slujirea cerută lor pentru binele poporului lui Dumnezeu, în măsura în care cunosc bine cine sunt ei şi parohia în care trăiesc. ...continue reading "Identitatea şi misiunea parohiei"

Motto: „Misiunea  este  însăşi  inima  Bisericii.

Dacă nu există misiune, nu există Biserică”

Retrospectivă istorică şi conceptuală a misiunii

Sfânta Treime este modelul  vieţii  pământeşti, după  chipul  căreia  a  fost  plămădită  fiinţa  omenească.

Motivaţia oricărei acţiuni a lui Dumnezeu spre om ca fapt istoric este iubirea.

Misiunea este forma vizibilă a iubirii Sfintei Treimi faţă de om, actualizată de Iisus Hristos şi lăsată ca moştenire Bisericii Sale, pentru mântuirea întregii omeniri.

Dumnezeu-Treimea se revelează pentru a intra în relaţie directă şi liberă cu omul, trimite pe Fiul în lume pentru a readuce omenirea la izvoarele comuniunii şi dă urmaşilor ca misiune:  „Să vă iubiţi unul pe altul precum Eu v-am iubit” (Ioan  13,34  si  15,17) şi „Mergeţi  în  toată  lumea şi propovăduiţi Evanghelia (vestea cea bună) la toată făptura; cel ce va crede şi se va boteza se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi” (Marcu 16, 15-16). ...continue reading "Parohia – comunitate cu mireni responsabili, activi şi misionari"